خرید هاست دایرکت ادمین ایران-هاست با کیفیت ایران-هاست 500 مگابایت ایران-هاست 1 گیگابایت ایران-هاست 2 گیگابایت ایران و...

درصورت نارضایتی از کیفیت سرویس بازگشت وجه و کنسل سرویس تنها تا 7 روز امکان پذیر است.

پلان 150 مگابایت

150 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=3000 تومان
سه ماهه=9000 تومان
سالانه=20000تومان


 • 150 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 200 مگابایت

200 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=4000 تومان
سه ماهه=11000 تومان
سالانه=35000تومان


 • 200 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 500 مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=5000 تومان
سه ماهه=12000 تومان
سالانه=40000تومان


 • 500 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 1 گیگابایت

1000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=6000 تومان
سه ماهه=15000 تومان
سالانه=45000تومان


 • 1000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 2 گیگابایت

2000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=7000 تومان
سه ماهه=18000 تومان
سالانه=50000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 3 گیگابایت

3000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=8000 تومان
سه ماهه=20000 تومان
سالانه=55000تومان


 • 3000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 4 گیگابایت

4000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=9000 تومان
سه ماهه=25000 تومان
سالانه=60000تومان


 • 4000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 5 گیگابایت

5000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=10000 تومان
سه ماهه=27000 تومان
سالانه=65000تومان


 • 5000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • ایران محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)