سرور مجازی ایران - دیتاسنتر صفر و یک

PELAN-A

حجم ترافیک مجاز 100 گیگابایت (قابلیت افزایش)
---
قابلیت فعال کردن پورت اختصاصی روی این پلن وجود دارد - در صورت تهیه پورت اختصاصی حجم ترافیک مصرفی بصورت نامحدود و یک به یک تبدیل میگردد.
---
در صورت نیاز به تهیه پورت اختصاصی میتوانید بعد از سفارش یک درخواست پشتیبانی ایجاد نمایید تا اقدامات لازم اعمال گردد.

 • 20 گیگابایت حجم هارد
 • یک گیگابایت رم
 • 1 کور سی پی یو
 • توجه
PELAN-B

حجم ترافیک مجاز 500 گیگابایت (قابلیت افزایش)
---
قابلیت فعال کردن پورت اختصاصی روی این پلن وجود دارد - در صورت تهیه پورت اختصاصی حجم ترافیک مصرفی بصورت نامحدود و یک به یک تبدیل میگردد.
---
در صورت نیاز به تهیه پورت اختصاصی میتوانید بعد از سفارش یک درخواست پشتیبانی ایجاد نمایید تا اقدامات لازم اعمال گردد.

 • 20 گیگابایت حجم هارد
 • یک گیگابایت رم
 • 2 کور سی پی یو
 • توجه
PELAN-C

حجم ترافیک مجاز 1000 گیگابایت (قابلیت افزایش)
---
قابلیت فعال کردن پورت اختصاصی روی این پلن وجود دارد - در صورت تهیه پورت اختصاصی حجم ترافیک مصرفی بصورت نامحدود و یک به یک تبدیل میگردد.
---
در صورت نیاز به تهیه پورت اختصاصی میتوانید بعد از سفارش یک درخواست پشتیبانی ایجاد نمایید تا اقدامات لازم اعمال گردد.

 • 50 گیگابایت حجم هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 کور سی پی یو
 • توجه
PELAN-D

حجم ترافیک مجاز 2000 گیگابایت (قابلیت افزایش)
---
قابلیت فعال کردن پورت اختصاصی روی این پلن وجود دارد - در صورت تهیه پورت اختصاصی حجم ترافیک مصرفی بصورت نامحدود و یک به یک تبدیل میگردد.
---
در صورت نیاز به تهیه پورت اختصاصی میتوانید بعد از سفارش یک درخواست پشتیبانی ایجاد نمایید تا اقدامات لازم اعمال گردد.

 • 50 گیگابایت حجم هارد
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 کور سی پی یو
 • توجه